Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΛΑΪΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) Β. I. Λένιν

2021-12-24
Ο ΙΜΠΕΡΙΑΛΙΣΜΟΣ, ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΤΑΔΙΟ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ (ΕΚΛΑΪΚΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ) Β. I. Λένιν


                                                              Το έξώφυλλο του βιβλίου του Β. I. Λένιν
                                                « Ό Ιμπεριαλισμός, άνώτατο στάδιο του καπιταλισμού»· — 1917


                                                                                ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Την μπροσούρα αύτή πού ύποβάλλεται στήν κρίση του άναγνώστη, τήν έγραψα στη Ζυρίχη την άνοιξη του 1916. Μέ τις συνθήκες δουλιας πού επικρατούσαν έκεΐ επρεπε, φυσικά, νά υποφέρω από κάποια δλλειψη γαλλικής καί αγγλικής φιλολο­ γίας καί πολύ μεγάλη ελλειψη ρωσικής φιλολογίας. Παρόλα αύτά όμως χρησιμοποίησα τό κυριότερο άγγλικό εργο γιά τόν ιμπεριαλισμό, τό βιβλίο του Τζ. Α. Χόμπσον, μέ τήν προσοχή πού κατά τη γνώμη μου, άξίζει αύτό τό δργο. Τήν μπροσούρα τήν έγραψα δχοντας ύπόψη τήν τσαρική λογοκρισία. Γι'  αυτό όχι μόνο άναγκάστηκα νά περιοριστώ αύστηρότατα σέ μιά άποκλειστικά θεωρητική— ιδίως οικονομι­κή— ανάλυση, μά καί νά διατυπώσω τίς λίγες άπαραίτητες παρατηρήσεις πού αφορούν τήν πολιτική μέ τή μεγαλύτερη προσοχή, μέ ύπαινιγμούς, μ’έκείνη τήν αισώπεια— τήν καταρα­ένη αισώπεια— γλώσσα, στήν όποία ό τσαρισμός άνάγκαζε νά καταφεύγουν όλοι οί έπαναστάτες, όταν έπαιρναν στό χέρι τήν πέννα γιά νά γράψουν ενα «νόμιμο» δργο. Σου έρχεται βαρύ νά ξαναδιαβάζεις τώρα, στίς μέρες τής ελευθερίας, τά μέρη τής μπροσούρας πού μέ τή σκέψη τής τσαρικής λογοκρισίας παραμορφώθηκαν, πνίχτηκαν, σφίχτη­καν σέ σιδερένιες τανάλιες. Γιά νά πώ ότι ό ιμπεριαλισμός είναι ή παραμονή τής σοσιαλιστικής επανάστασης, ότι ό σοσιαλσωβινισμός (σοσιαλισμός στά λόγια, σωβινισμός στήν πράξη) είναι πέρα γιά πέρα προδοσία του σοσιαλισμού, ολοκληρωτικό πέρασμα μέ τό μέρος τής αστικής τάξης, ότι αύτή ή διάσπαση του εργατικού κινήματος συνδέεται μέ τίς άντικειμενικές συνθή­κες του ιμπεριαλισμού κτλ., χρειάστηκε νά μιλήσω μέ γλώσσα «δούλου», καί ήμουν αναγκασμένος νά παραπέμψω τόν άναγνώστη, πού ένδιαφερόταν γι' αύτό τό ζήτημα, στά άρθρα πού έγραψα ατό έξωτερικό τό 1914« 1917 καί πού πρόκειται νά έπανεκδοθοϋν σύντομα. Αξίζει νά σημειώσουμε ιδιαίτερα ένα μέρος στή σελίδα 119-120*: γιά νά έξηγήσω στόν άναγνώστη, σέ μορφή πού νά τήν έπιτρέπει ή λογοκρισία, πόσο ξεδιάντροπα ψεύδονται οί καπιταλιστές καί οι σοσιαλσωβινιστές πού πέρασαν μέ τό μέρος τους (πού μέ τόση ασυνέπεια τούς καταπολεμάει ό Κάουτσκι) στό ζήτημα των προσαρτήσεων, πόσο ξεδιάντροπα κρύβουν τίς προσαρτήσεις των δικών τους καπιταλιστών, αναγ­ κάστηκα νά φέρω γιά παράδειγμα τήν... ’Ιαπωνία! *0 προσεκτι­κός άναγνώστης μπορεί εύκολα νά βάλει στή θέση τής Ιαπωνίας τή Ρωσία, καί στή θέση τής Κορέας τή Φιλλανδία, τήν Πολωνία, τήν Κουρλανδία, τήν Ούκρανία, τή Χιβά, τή Μπουχαρά, τήν ’Εσθονία καί άλλες περιοχές πού δέν κατοικοϋνται από μεγαλορώσους. Θά ήθελα νά ελπίζω ότι ή μπροσούρα μου αυτή θά βοηθήσει νά γίνει κατανοητό τό βασικό οικονομικό πρόβλημα, πού, χωρίς τή μελέτη του, δέν μπορεί νά καταλάβει κανείς τίποτε από τήν έκτίμηση του σύγχρονου πολέμου καί τής σύγχρονης πολιτικής, καί συγκεκριμένα: τό πρόβλημα τής οικονομικής ούσίας του ιμπεριαλισμού.

                                                                                                                              Ο συγγραφέας

Πετρούπολη. 26 του ’Απρίλη 1917


Πηγή: https://www.zontanos.gr/%CE%9B%CE%AD%CE%BD%CE%B9%CE%BD%20%CE%9F%20%CE%99%CE%BC%CF%80%CE%B5%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CF%8C%CF%82%20%CE%B1%CE%BD%CF%8E%CF%84%CE%B1%CF%84%CE%BF%20%CF%83%CF%84%CE%AC%CE%B4%CE%B9%CE%BF%20%CF%84%CE%BF%CF%85%20%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%BF%CF%8D.pdf
.

Υλοποιήθηκε από τη Webnode
Δημιουργήστε δωρεάν ιστοσελίδα! Αυτή η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε με τη Webnode. Δημιουργήστε τη δική σας δωρεάν σήμερα! Ξεκινήστε